"Manhattan Mayhem: A History Of The New York Dolls" (2003) lyrics - NEW YORK DOLLS