"I Wanna Be Selfish" (1974) lyrics - ASHFORD & SIMPSON