"Longhorns & Londonbridges" (1974) lyrics - B.J. THOMAS