"You Call That A Mountain" (2000) lyrics - B.J. THOMAS