"Live European Tour" (1974) lyrics - BILLY PRESTON