"A Bird Named Yesterday" (1967) lyrics - BOBBY BARE