"Singin' In The Kitchen" (1974) lyrics - BOBBY BARE