"The Bobby Bloom Album" (1970) lyrics - BOBBY BLOOM