"Somewhere In The Night" (2012) lyrics - BOBBY HUTCHERSON