"Boney's Funky Christmas" (1996) lyrics - BONEY JAMES