"Same Ol' Me" (1995) lyrics - CHARLIE DANIELS BAND