"Something Wild" (1997) lyrics - CHILDREN OF BODOM