"I'm Not Like Everybody Else" (1980) lyrics - CHRIS SPEDDING