"Somebody Loves You" (1975) lyrics - CRYSTAL GAYLE