"Six Paths [EP]" (2016) lyrics - DAVE (SANTAN DAVE)