"The Shadow Of Your Smile" (1971) lyrics - DEXTER GORDON