"The Body-Hat Syndrome" (1993) lyrics - DIGITAL UNDERGROUND