"I Remember Yesterday" (1977) lyrics - DONNA SUMMER