"Shake The Devil Off" (1995) lyrics - DOROTHY NORWOOD