"Eddie Fisher Today!" (1965) lyrics - EDDIE FISHER