"I've Got My Eyes On You" (1983) lyrics - EDDIE KENDRICKS