"Something For Everybody" (1961) lyrics - ELVIS PRESLEY