"Let The Rhythm Hit 'Em" (1990) lyrics - ERIC B. & RAKIM