"First Ya Gotta Shake The Gate" (2014) lyrics - FUNKADELIC