"Spotlight On Gene Pitney & The Newcastle Trio" (1962) lyrics - GENE PITNEY