"The Many Sides Of Gene Pitney" (1962) lyrics - GENE PITNEY