"The Gene Pitney Show" (1966) lyrics - GENE PITNEY