"Something's Gotten Hold Of My Heart" (1968) lyrics - GENE PITNEY