"The Man That Got Away" (1953) lyrics - GEORGIA GIBBS