"Call Me Georgia Gibbs" (1966) lyrics - GEORGIA GIBBS