"The Star Still Shines" (2012) lyrics - GORDON MOTE