"The Graham Gouldman Thing" (1968) lyrics - GRAHAM GOULDMAN