"Eyes, Whispers, Rhythm, Sex..." (2000) lyrics - GREGORY ABBOTT