"The InSoc [EP]" (1983) lyrics - INFORMATION SOCIETY