"The Best Of Birdland: Volume 1" (1962) lyrics - JOHN COLTRANE