"Essential John Waite 1976-1986" (1992) lyrics - JOHN WAITE