"Someday World [Brian Eno]" (2014) lyrics - KARL HYDE