"The Kate Smith Christmas Album" (1966) lyrics - KATE SMITH