"Are You Gonna Go My Way?" (1993) lyrics - LENNY KRAVITZ