"The Lost Tapes Volume One" (2007) lyrics - MAYNARD FERGUSON