"Melanie At Carnegie Hall" (1973) lyrics - MELANIE