"Take Me To The Moon [EP]" (2012) lyrics - MELANIE MARTINEZ