"Another Monty Python Record" (1971) lyrics - MONTY PYTHON