"The New Record By My Bloody Valentine" (1986) lyrics - MY BLOODY VALENTINE