"Side-Eye NYC (V1.IV)" (2021) lyrics - PAT METHENY