"The South Shall Rise Again" (1959) lyrics - PHIL HARRIS