"Dance Hall At Louse Point" (1996) lyrics - PJ HARVEY & JOHN PARISH