"Porter 'N' Dolly" (1974) lyrics - PORTER WAGONER AND DOLLY PARTON