"Pour Down Like Silver [with Linda Thompson]" (1975) lyrics - RICHARD THOMPSON