"Richard P. Havens, 1983" (1969) lyrics - RICHIE HAVENS